បទបង្ហាញ​អំពី​ តួនាទី​ និងការទទួលខុសត្រូវ​ របស់អាជ្ញាធរ​ ក្នុងវិស័យដីធ្លី​ ដោយ​ លោក​ ឱន​ សុទ្ធា​ អនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី​ ខេត្តពោធិ៍សាត់​ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពី​ ការផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលរៀបចំដោយអង្គការស្តារកម្ពុជា។

ដនដ 1

ដនដ 2

ដនដ 3

ដនដ 4