អង្គការស្តារកម្ពុជា បានគាំទ្រការរៀបចំប្រជុំ និងពិគ្រោះយោបល់ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍និយ័តកម្ម និងអេកូទេសចរណ៍សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ស្រែអំពិលស្ថិតនៅក្នុងឃ៊ំក្តុលសែនជ័យ ស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយមានកិច្ចសហការណ៍បានយ៉ាងល្អពីមន្ទីរបរិស្ថានខត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការសហគមន៍ និងសមាជិកចំនួន២៦នាក់។

សរអពល

សរអពល១

សរអពល២